Изх. № 24-32846-02.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН АВРАМОВ ШАЛАМАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-543417-28.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Якоруда, общ. Якоруда за поземлен имот с идентификатор 87338.627.21, находящ се в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда.

Изменението се състои в заличаване на ИВАН АВРАМОВ ШАЛАМАНОВ и вписване на ВЕЛИЧКО БОРИСОВ ГАРАБИТОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ ШАЛАМАНОВ с по ½ ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 87338.627.21 с документ Нотариален акт № 169 том 18 рег. 5180 дело 2344 от 21.11.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

Изменението засяга имот с идентификатор  87338.627.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 02.12..2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 10.12.2019г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

служба по геодезия, картография и кадастър

     гр.Благоевград 2700, ул.„Иван Михайлов” № 49, вх.Б,ет.4