Изх. № 24-32843-02.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
„ЗИД-КО" EООД
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-525164-19.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.616.17.1.2, находящ се в гр. Багоевград, общ. Благоевград.

 Изменението се състои се в заличаване на „ЗИД-КО" ООД и вписване на КАТЮША КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА, като собственик с документ за собственост Нотариален акт № 31 том 18 дв. вх. рег. № 4926 дело 2451 от 13.11.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Благовград.

Изменението засяга имот с идентификатор 04279.616.17.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 02.12.2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 10.12.2019г.

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград