Изх. № 24-32756-02.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
НАСЛЕДНИЦИ НА ПРОДРОМ МАРКОВ КАЛЕНДЖИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-537055-26.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Лозеница, общ. Сандански за поземлени имоти с идентификатори 44121.2.8, 44121.6.16 и 44121.30.13, находящи се в землището на с. Лозеница, общ. Сандански

Изменението се състои в заличаване на ПРОДРОМ МАРКОВ КАЛЕНДЖИЕВ и вписване на РУМЕН ДИМИТРОВ КАЛЕНДЖИЕВ с по ½ ид. част от правото на собственост върху поземлени имоти с идентификатори 44121.2.8, 44121.6.16 и 44121.30.13 с документ за собственост Нотариален акт № 180 том 6 рег. 1848 дело 1199 от 25.07.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Сандански.

Изменението засяга имоти с идентификатори 44121.2.8, 44121.6.16 и 44121.30.13 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 02.12..2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 10.12.2019г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград