Изх. № 24-32691-29.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
ВАСИЛКА КОНСТАНТИНОВА КОТЕЦОВА АЛБЕНА АСЕНОВА КОЦЕВА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИНКОВ ИВАН КОЛЕВ КАРАИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

По заявлениe с вх. № 01-139608-19.04.2018 г. от ИВАН АЛЕКСИЕВ МЛАДЕНОВ е представен нотариален акт № 120 от 04.07.2019 г., том CV, рег. 42527, дело 32846 на Служба по вписванията гр. София, издаден въз основа на обстоятелствена проверка и съгласно чл. 587, ал. 2 от ГПК за поземлен имот с проектен идентификатор 46721.3852.973. За съставянето на акта е представена издадена от СГКК София скица – проект № 15-931356-13.12.2018 г. по чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗКИР по заявление вх. №  01-139608-19.04.2018 г.

Съгласно изискванията на нормативната уредба проектът по заявление вх. №  01-139608-19.04.2018 г. е актуализиран и в КККР е отразен новообразувания поземлен имот с идентификатор 46721.3852.973 (обособена част от поземлен имот с идентификатор 46721.3852.164.

След изменението за поземлен имот с идентификатор 46721.3852.973 са регистрирани следните данни за собственици и документи за собственост:

Иван Алексиев Младенов с Нотариален акт № 120 от 04.07.2019 г., том CV, рег. 42527, дело 32846 на Служба по вписванията гр. София;

Съобщаването за извършеното изменение на заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите, чиито права се засягат от изменението е предвидено в нормативната уредба. Заинтересуваните лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

 

 

                                      НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                              ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 03.12.2019 г.