Изх. № 24-32645-28.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
НАСЛЕДНИЦИ НА НИКОЛА СТОИМЕНОВ ЧОБАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-542634-28.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Симитли, общ. Симитли за поземлен имот с идентификатор 66460.274.6, находящ се в землището на  гр. Симитли, общ. Симитли.

Изменението се състои в заличаване на НИКОЛА СТОИМЕНОВ ЧОБАНОВ и вписване на ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА СТАНОЕВА и ИВАН СТОЕВ СТАНОЕВ с документ за собственост Нотариален акт № 137 том 18 рег. 5106 дело 2542 от 21.11.2019г., издаден от Служба по вписванията – Благоевград.

Изменението засяга имот с идентификатор 66460.274.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 28.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 06.12.2019г.

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград