Изх. № 24-32443-27.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2019
МИХАИЛ БОРИСОВ ПОПОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-362795-12.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10827-17.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мировяне за поземлен имот с идентификатор 48393.4988.510, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.511, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.934, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.1067, поземлен имот с идентификатор 48393.4990.1099, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.511, състоящо се в нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 48393.4988.511 в съответствие с границите на УПИ III-415, кв.21 по стар регулационен план на м. „с. Мировяне“, одобрен със Заповед № 109/ 01.04.1996 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-10827-17.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 29.11.2019.г.