Уведомления

 • Изходящ № 24-13869-18.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2020
  До: 
  САВА ИВАНОВ САВОВ ПЕНКА ЙОРДАНОВА САВОВА НИКОЛА ИВАНОВ ИЛИЕВ ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АП.15 гр. Сливен, кв. СИНИ КАМЪНИ, бл. 10, вх. К, ет. 5
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-244647-15.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5418-18.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-16115-13.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СТОИЧКО ДИМИТРОВ ШОМЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-295894-10.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград за поземлен имот  с идентификатор 04279.39.2, находящ се в землището на гр. Благоевград, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-16114-13.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56126.603.2181.2.7 И 56126.603.2181.2.10
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иво Ангелов заявление с рег. № 01-262843-23.06.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-134387-16.06.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-16123-13.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС МАНОЛЕВ МИЦОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-180790-07.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Джигурово, общ. Сандански за поземлен имот  с идентификатор 20780.6.1, находящ се в землището на с. Джигурово, общ. Сандански.

 • Изх. № 24-13575-16.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  ДАНИЕЛА КОСТОВА БОЗУКОВА ЖОРО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ ДИМО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание на чл.26, ал.1 на Административнопроцесуалния кодекс

   

  С настоящото Ви уведомяваме, че Веска Кьосева е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-222710-03.06.2020г. с което иска да бъде променена КККР на гр.Димитровград за сграда с идентификатор 21052.1016.173.1 с адм. адрес гр.Димитровград  ул. „Лиляна Димитрова“ №4.

   

 • Изх. № 24-16189-13.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.102.759.2.2 И 65334.102.759.2.3
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изх.№ 24-16183-13.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2020
  До: 
  РЕДЖЕБ ХАСАН ХЮСЕИН чрез Метин Реджеб Хасан До ОБЩИНА ШУМЕН До ТАНЕР МЕХМЕДОВ ШЕВКЕДОВ СЕДИКА МУСТАФОВА МУСТАФОВА МЕХМЕД ШЕФКЕДОВ РЮСТЕМОВ ГАЛЯ ЕМИЛОВА ХРИСТОВА ИЛМИЯ ШЕФКЕТ МЕХМЕД До ЗЛАТКА ИВАНОВА ИЛИЕВА БОРИС ИВАНОВ ХРИСТОВ ИВАЙЛО ИВАНОВ ХРИСТОВ
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.70, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, инж. Св. Василев - началник на СГКК-Шумен, след като се запознах с административна преписка по Заявление вх. № 01-553626-04.12.2019 г. от Реджеб Хасан Хюсеин,  във връзка с чл.35 от АПК, констатирах следнотo:

 • Изходящ № 24-16170-13.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  ЕЛЕНКА ВАНГЕЛОВА БАЛЧЕВА
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-236546 / 10.06.2020г.  подадено от  БЕХЧЕТ ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ, СГКК-гр.