Изх. № 24-32346-26.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ДО РОСИЦА ЖИВКОВА ПАВЛОВА ДИМИТЪР ЖИВКОВ ПАВЛОВ ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ДОБРЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-317525-17.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10739-15.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.503.272, 68134.503.1563, 68134.503.5633 и 68134.503.5634, състоящо се в нанасяне на границите на поземлени имоти с идентификатори 68134.503.5633 и 68134.503.5634 в съответствие с границите на имоти пл. № 1165 и №1168 по кадастралния план на местност „район Сердика“, одобрен със Заповед № РД-09-47/ 25.05.2010 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и представен документ за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

 

 

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-10739-15.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.11.2019.г.