Изх. № 24-30499-06.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
АННА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-304582-10.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10359-07.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.1203.10, 68134.1203.510, 68134.1203.907, 68134.1203.938 и 68134.1203.940 в съответствие с границите на УПИ V-10, кв. 180 по регулационния план на м.“Гевгелийски“, последно изменен със Заповед № РД-09-50-594Б/16.06.2005 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложение: Копие на Заповед № 18-10359-07.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019.г.