Изх. № 24-30398-06.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
ДО МАРИЯ ПЛАМЕНОВА КЕРЕМИДЧИЕВА НАРИН АЛИ АХМЕД ИВАН ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ ДОНИКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА КОЦИ ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ КИРИЛ НИКОЛАЕВ СОКОЛОВ ЗОРНИЦА БОЖИДАРОВА ДУНЧЕВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВА ИВАНОВА НАДЕР ОМАР АЛ ХАЛИЛ МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕРМАНОВА НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ КОСТОВ ТАНЯ ДИМОВА ДИМОВА СЛАВКА МИХАЙЛОВА КОСТОВА ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВИСОКОМОГИЛСКА КРАСИМИР АНГЕЛОВ КЕЖОВ ИВАН ПЕТРОВ ДУНЧЕВ СТИЛИЯН ХРИСТОВ ДЖАПАНОВ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ДАНИЕЛА ВЕНЕЛИНОВА СОКОЛОВА АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ВИСОКОМОГИЛСКИ БОРИС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ЛАЗОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-218041-20.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8964-29.08.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.619.63, поземлен имот с идентификатор 68134.619.1030, поземлен имот с идентификатор 68134.619.1089, поземлен имот с идентификатор 68134.619.63, поземлен имот с идентификатор 68134.619.1089, състоящо се в нанасяне източната граница на поземлени имоти с идентификатори 68134.619.63 и 68134.619.1030 в съответствие с границата на УПИ III-130,130а,  кв. 22, по регулационния план на м.“Левски В“, одобрен със Заповед № РД-50-009-10.08.2011 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР, приложени документи за собственост и данни за уредени сметки по регулация.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложение: Копие на Заповед № 18-8964-29.08.2019 г., копие на скица-проект.

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

 

 Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019.г.