Уведомления

 • Изх. № 24-18440 - 04.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  КРАСИМИР МАРИНОВ СТОЯНОВ
  Публикация на: 
  Добрич

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ап.10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-254128/18.06.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-134429/16.06.2020г.  е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 72624.618.244.1 с адрес ул. „Трапезица“ в гр. Добрич, обл. Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК.

 • Изх.№ 22-159-06.08.2020 г. По преписка: 01-81374-14.02.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА ЯНКО ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ ХРИСТИНА ВАЛИЙ ПЕТКОВА СТОЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ КАЛИН ЧАНКОВ ЖЕКОВ ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛЕВ СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ЛАЗАРОВ СТОЙЧО ВЪЛЧЕВ ЧАЙКОВ ДАНИЕЛА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-81374-14.02.2020г., подадено от ТОМА МАНОЛОВ ДИМИТРОВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас  по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.607.132. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 07079.607.132 в съответствие с повторно определените чрез преки геодезически измервания трайно материализирани граници на поземления имот.

 • Изходящ № 24-18508-05.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  ИВАЙЛО ДРАГАНОВ ДРАГОМИРОВ ДО: ЯГОДА ЙОРДАНОВА ЧОЛАКОВА ДО: ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ВЪЛЧЕВА ДО: ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЙСКИ ДО: СТЕФКО СЛАВЕЙКОВ ТОМОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-145206-27.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4981-12.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18686-06.08.2020 г

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  НЕЛИ НИКОЛАЕВА БУЛЕВА
  Публикация на: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-285445-06.07.22020 г. от ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА.

 • Изх. № 24-18548-05.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.08.2020
  До: 
  “ЛЪКИ ПРОЕКТ“ЕООД
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.   № 01-75906-12.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4733-04.06.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевгрда , общ.

 • Изходящ № 24-18288-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.08.2020
  До: 
  Тони Тодоров Стоименка Иванова
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Стоян Киров до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-249679-16.06.2020 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от един поземлен имот с площ 550.00 кв.м. в землището на село Голеш, община Годеч, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Горни батлак“, одобрен със Заповед №РД-02-14-205/22.10.1991 г.

 • Изх. № 24-18413-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  ВИШКО НИКОЛОВ ХРИСТАКИЕВ
  Публикация на: 
  София - град

                    На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-260044-22.06.2020 г.

 • Изходящ № 24-15786-08.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  ДИНКО МИТЕВ ДИНКОВ До: КИРИЛ ПЕТКОВ КИРОВ До: ГЕРГИНА ПЕТРОВА ПЕЕВА До: КИРИЛ ПЕТРОВ КИРОВ До: ВАСИЛ КИРОВ ПЕТКОВ До: ЕЛЕНА ВЪЛЕВА ДЕЧЕВА До: МАРИЯ СЛАВОВА ГРОЗДЕВА До: "СТАВЕН" АД До: "АГРО ПОА ИНВЕСТ" АДСИЦ До: ТАНА ТОДОРОВА КОЛЕВА До: ГАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА До: БОРЯНА ДРАГАНОВА КАРАГЕОРГИЕВА До: ВАНЯ ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА До: ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА До: ТОДОР РАДЕВ МИЛКОВ До: МИЛЧО ПЕТРОВ МИТЕВ До: РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА До: ПЕТЬО АНГЕЛОВ МИТЕВ До: ПЕНКА МИЛКОВА КОСТАДИНОВА До: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИЛКОВ До: ГАЛЯ МИЛКОВА ДИМИТРОВА До: МАРИЯНА МИЛКОВА ГОСТЕВА До: ДИМИТРИНА МИЛКОВА МИЛКОВА До: МИЛЕНА МИЛКОВА МИЛКОВА До: РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА До: МИЛЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА До: ИВАН ДИНЕВ МИЛКОВ До: "СЕМП" ЕООД До: ГАНА ИВАНОВА ДАНЕВА До: НЕДЯЛКО ДАНЕВ НЕДЯЛКОВ До: ДЕНКА СТОЯНОВА СОТИРОВА До: ТАНЯ ДИМИТРОВА ПРОКОПИЕВА До: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАЕВ До: ДИЯНА ВАСИЛЕВА ВЛАЕВА До: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЛАЕВ До:“АГРОТРЕЙД - ДД” ООД До: "С.И.Г." ООД
  Публикация на: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-152201/06.04.2020г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Кермен, община Сливен засягащо имоти с идентификатори 36779.41.81, 36779.41.87, 36779.41.94, 36779.41.98, 36779.41.104, 36779.41.108, 36779.41.114, 36779.41.121, 36779.55.47, 36779.55.48, 36779.55.52 и 36779.55.147.