Уведомления

 • Изходящ № 24-19326-13.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  АНАСТАС ХРИСТОВ АНАСТАСОВ
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-227621-04.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7508-13.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ХАСКОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-19170-12.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО СДРУЖЕНИЕ ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ул. „Александровска“ № 28 гр. Русе ДО ДИОГЕН ООД ул. „Русчук“ № 9 с. Пиргово ДО ИЛИЯ ВЕЛИКОВ МИНЧЕВ ул. „Батак“ № 2 гр. Русе ДО КАЛИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА бул. „Симеоновско шосе“ № 85, бл. 3, ап. 11 кв. Витоша гр. София ДО ВЕЛИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА бул. „Симеоновско шосе“ № 85, бл. 3, ап. 11 кв. Витоша гр. София ДО МИРОСЛАВ СТАНЧЕВ ЦАНКОВ пл. „Дунав“ № 16 гр. Русе ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦАНКОВА ул. „Княжеска“ № 23, вх.1, ет. 3 гр. Русе ДО ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА ул. „Казанлък“ № 23 гр. Русе ДО МАРИЯ КОЛЕВА МАРИНОВА ул. „Казанлък“ № 23 гр. Русе ДО МИЛЕН КОЛЕВ МАРИНОВ ул. „Кракра“ № 34 гр. Варна ДО ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ШОЛЕВА ул. „Никола Палаузов“ № 9 гр. Русе ДО РУМЕН СТОЯНОВ РАДЕВ ул. „Никола Палаузов“ № 9 гр. Русе
  Публикация на: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-308903-16.07.2020 г. от ЕВГЕНИЙ КИРКОВ ТАБИЯШКИ, като представител на ИНВЕСТСТРОЙ РУСЕ ООД, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 63427.2.773 и 63427.2.774 по КККР на гр. РУСЕ, изработен от ГЕОТАЙМ ЕООД – гр.

 • Изходящ № 24-19362-13.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА АТАНАС ИВАНОВ МИТЕВ ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА МАЛЪКДЕНЕВА ДАНИЕЛА ДИМТРОВА СТОЙКОВА
  Публикация на: 
  Сливен

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА МАЛЪКДЕНЕВА, ДАНИЕЛА ДИМТРОВА СТОЙКОВА

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОЛИЛЕШЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛИЛЕШЕВ,

   

 • Изходящ № 24-21675-10.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  СПАСКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-278050-01.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8177-01.09.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 01-156047-11.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  Радан Шенков Хаджиев До: До: Рафик Шабан Хафуз
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-156047-09.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7187-04.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 01-258271-11.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2020
  До: 
  Мария Антонова Въткова До: Марин Стефанов Душев До: Ирина Ненчева Васева – Душева
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-258271/22.06.2020 г.

 • Изх. № 01-294341-11.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2020
  До: 
  "ЕВРОПИМЕЛ" ООД ул. „ЦАР АСЕН“ № 32, ет. 3, ап. 6 гр. Пловдив
  Публикация на: 
  Пловдив
 • Изх. № 24-19250-12.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  КРЕМЕНА ГОСПОДИНОВА КАМБУРОВА ЖК. „МАЛИНОВА ДОЛИНА“ № 27, ВХ. Е, АП. 111 ГР. СОФИЯ
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че със Заявление с вх. № 01-352575-10.08.2020г. на СГКК - Стара Загора, подадено от Кирил Руменов Ненчев чрез пълномощник инж. Надка Цанова Пиперова, са предоставени материали и данни за изпълнение на чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР.