Уведомления

 • Изходящ № 24-15616-07.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.07.2020
  До: 
  Г-Н РОСЕН САШОВ ДИМИТРОВ с. Мугла, община Смолян
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 • Изходящ № 24-12500-05.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  наследници на ЯНКА АНГЕЛОВА ПОПБОГДАНОВА: - Алекси Василев Алексиев - Иван Богданов Латунов - Татяна Латунова Колева - Живка Латунова Господинова
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.53, ал.2, във връзка с чл.53, ал.1, т.1 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме следното:

 • Изх. № 24-15405-03.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  ЮЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМИТРОВА ПЕТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-486133-28.10.2019г. от „Халцедон“ ООД, чрез пълномощник Мирослав Пламенов Петров, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.604.58.1.379, район „Подуяне“,  за който се установи, че сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-15548-06.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  Изх. № 24-15548-06.07.2020 г.
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-531651-21.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5273-17.06.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-42437-03.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  Г-ЖА МИЛКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВСКА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА РАЙКОВСКА,

 • Изходящ № 20-42435-03.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  Г-Н МИЛКО НАЙДЕНОВ КАРАДОЧЕВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДОЧЕВ,

 • Изх. № 24-12179-02.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  МИЛКА ДИМТРОВА САВОВА С. БАЛКАНСКИ УЛ. „ЧАЯ“ №3 ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ГР. ВИДИН УЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ №13 ВХ.А ЕТ.2 АП.7 СТОЯН КОСТОВ ТРАЙКОВ ГР. РАЗГРАД УЛ. „ВЕНЕЛИН“ №24 МАРИЯ КОЛЕВА МИХАЙЛОВА ГР. РАЗГРАД УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ №5 КИТАН КОЛЕВ ТРАЙКОВ ГР. РАЗГРАД УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ №5 ПЕТЪР ПЕНКОВ ТОДОРОВСКИ ГР. ВАРНА ЖК „МЛАДОСТ“ БЛ.1136 ЕТ.7 АП.713
  Публикация на: 
  Търговище

      На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № № 01-27238-20.01.2020г. от Илкян Мехмедов Ибрямов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.285.2.30 с адрес гр. Търговище, ул. „Царевец“ №1 вх.В ет.1 ап.1.

 • Изх. № 24-12177-02.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТОИЧКОВ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛ. „МАРНО ПОЛЕ“ №16 ВХ.А ЕТ.1 АП.3
  Публикация на: 
  Търговище

      На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № № 01-27238-20.01.2020г. от Илкян Мехмедов Ибрямов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.285.2.18, адрес гр. Търговище, ул. „Царевец“ №1 ет.1.