Уведомления

 • Изх. № 24-21785-11.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  САНИМПЕКС ЕООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка със заявление рег. № 01-371357-18.08.2020г.

 • Изх. № 24-21871-11.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ НЕДКОВ ТОДОРОВ ПЕНКА ЗАХАРИЕВА ХРИСТОСКОВА ИРЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОСКОВА БОРИС ВАСИЛЕВ ЕЛМАЗОВ ЯНКО ВАСИЛЕВ ЕЛМАЗОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-36484-23.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6536-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-59791-11.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  Г-ЖА МИРЕНА СТЕФАНОВА РАЙКОВСКА
  Публикация на: 
  Пловдив

  УВАЖАЕМА Г-ЖА РАЙКОВСКА,

 • Изходящ № 01-332928/14.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявления с вх. № 01-273818/29.06.2020 г. и вх. № 01-332928/29.07.2020 г.   от Жельо Савович Петров в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с. Марково общ.

 • Изходящ № 01-321633/14.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  САБРИ РАСИМОВ КАРОВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.“ЦАР САМУИЛ“ № 37
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-321633/23.07.2020 г.  от Мариана Ангелова Главова П-К  в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на кв.Долни Воден гр. Асеновград  общ.

 • Изходящ № 24-21743-10.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-254128-18.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Добрич за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.618.244.1.20, състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект в сграда – гараж с идентификатор 72624.618.244.1.20. Изменението засяга схема на самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.244.1.20, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право. В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ДОБРИЧ и схемата – проект към нея. Приложение: Заповед № 18-7555-14.08.2020 г. Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 11.09.2020г. Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 25.09.2020г. За НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ДОБРИЧ:………………… / инж.Милена Терзиева / съгласно Заповед №18-7156/03.08.2020г.
  Публикация на: 
  Добрич

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-254128-18.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 01-339964-03.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  ЙОРДАН ТОМОВ АТАНАСОВ- ап.12 НИКОЛИНКА ИВАНОВА ТОМОВА– ап.12
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-339964/03.08.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.542.2.4.11 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Клуцохор, бл. 1,  вх.Г, ет. 4, ап.11.

 • Изх. № 24-21933-14.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  РУМЕН ИВАНОВ УШЕВ ЕЛЕНА РУМЕНОВА УШЕВА СОНИ ИВАНОВА ЦАКОВА-НАЙДЕНОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  №01-155889-09.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6715-22.07.2020г . на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско, общ.