Уведомления

 • Изходящ № 24-10094-05.05.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ДАНКОВА
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-167299-23.4.2020г. и приет проект за изменение с удостоверение № 25-88779-10.4.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за граници на поземлен имот с идентификатор 16955.30.95 с адрес: село Горнослав.

 • Изходящ № 24-10626-14.05.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  „ДОМОСТРОИТЕЛ КАРЛОВО“ АД Адрес: град Карлово, бул. Освобождение № 65
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-160364-14.4.2020г. и приет проект за изменение с удостоверение № 25-107494-14.5.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 36498.504.3185, находящ се в град Карлово, бул.

 • Изходящ № 24-10112-05.05.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  ДИМИТРИНА ПЕТКОВА АТАНАСОВА
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-125877-10.3.2020г. и приет проект за изменение с удостоверение № 25-88837-10.4.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 80437.100.167, находящ се в с.

 • Изходящ № 24-9743-28.04.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КОНСТАНТИНОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-110028-29.02.2020г. и приет проект за изменение с удостоверение № 25-76211-18.3.2020г.

 • Изходящ № 24-9944-30.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.07.2020
  До: 
  АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ Адрес: град Пловдив, ул. Голаш планина № 7 До: СТЕФАНА ПЕТРОВА БОЙЧЕВА Адрес: град Пловдив, бул. България № 198, ет.3, ап.14
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-72764-11.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3913-30.04.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-15519-06.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  наследниците на НИКОЛА РАНГЕЛОВ СТАНДЖИКОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-147774-31.03.2020 г. от Боян Ванчев Йорданов, пълномощник на Руслан Живков Воденичаров, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, представляващо разделяне на поземлен имот с идентификатор 63567.311.36 в изпълнение на вписан протокол за съдебна делба по гр. дело №9111/2015 г.

 • Изходящ № 24-15492-06.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.07.2020
  До: 
  МИЛКА ПЕТРОВА БАИРОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-59307-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4726-03.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 20-43054-07.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  ЮЛИЯ ХРИСТОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,