Уведомления

 • Изх. № 24-15856-08.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.613.223.1.3
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изх. № 24-15800-08.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  МИХАИЛ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-66239/21.05.2020г. по писмо с изх. №2801-11112/20.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.424, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изходящ № 24-15579-06.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  БОЯН РУМЕНОВ ТАНЧЕВ РАДОСЛАВ ТОДОРОВ БЛАЖЕВ ВЕНЦЕСЛАВ ИВАНОВ ПЕТКОВ „ЗДРАВЕ ЗА ВАС” ООД ЮЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ВУТЕВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВУТЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВУТЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  БОЯН РУМЕНОВ ТАНЧЕВ

  РАДОСЛАВ ТОДОРОВ БЛАЖЕВ

  ВЕНЦЕСЛАВ ИВАНОВ ПЕТКОВ

  „ЗДРАВЕ ЗА ВАС” ООД

  ЮЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ВУТЕВА

  ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВУТЕВ

  ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВУТЕВ

 • Изх. № 24-15699-07.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  АННА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-533035-22.11.2019 г.

 • Изходящ № 24-15649-07.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  АГЛИКА РУМЕНОВА СЪБЕВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-580288-20.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4764-05.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-15542-06.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  АНИ ЦОНЕВСКА РУМЕН ЦОНЕВСКИ БОРИС ВЪЛКОВ ДУШКО СТАНИМИРОВ ЛЮБЕНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-1490-05.01.2020 г. от ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.2535, 68134.2046.368, 68134.2046.365, 68134.2046.367, 68134.2046.2586, район „Панчарево“, област София.

 • Изх. № 24-15591-06.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА ЗДРАВКО КРУМОВ ПЕТРОВ АНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
  Публикация на: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-122787-20.03.2019 г.

 • Изходящ № 24-15463 -06.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  ВАЛЕРИ НУНЕВ КОМБАКОВ ДО ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА КОМБАКОВА
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) ) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег.01-449042-07.10.2019 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на  с.