Уведомления

 • Изх. № 24-15660-07.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  РОЗАЛИЯ ДИМИТРОВА БАЛДАРАНОВА БЛАГА НИКОЛОВА ЕВСТАТИЕВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 8/ чл. 18а, ал. 10  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-223171-03.06.2020 г. от заявител Община Велико Търново до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-117797-27.05.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Опълченска“ № 1.

 • Изх. № 24-15674-07.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  НЕДЖИБ МЕХМЕДОВ АСАНОВ гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-70095/02.06.2020г. по писмо с изх. №2801-11535/28.05.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл.51, ал.1 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.278, с адрес: гр. Ямбол, ул.„ Родопи“ № 21

 • Изходящ № 24-15728-07.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  РУЖДИ ОСМАНОВ РАМАДАНОВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-181771-07.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5817-29.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-878-10.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  МАНКА НЕДКОВА ГАНЕВА До: ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ЧАМБОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-510921-11.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-337-10.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-15771-08.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  АТАНАСКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА До: ИВАН РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-578119-18.12.2019 г. от Мария Йорданова Тодорова, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Златовръх, общ. Асеновград, представляващо разделяне на поземлен имот с идентификатор 31108.6.186, във връзка с отразяване на поземлени имоти, за които има представено влязло в сила и частично вписано съдебно решение по гр.д. №1859/2012 г. на Районен съд Асеновград.

 • Изх. № 24-15767-08.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СЮЛЕЙМАН ИБРЕИМОВ АРНАУДОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-269300-26.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 00014.97.71, находящ се в землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово .

 • Изх. № 24-15769-08.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН ПЕТРОВ ШОПОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-285121-06.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 06306.13.7 и 06306.14.5, находящи се в землището на с. Брезница,  общ. Гоце Делчев.

 • Изх. № 24-15844-08.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  КИРИЛ ТЕМЕЛАКИЕВ ПАЛЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод на служебно постъпила информация с                                              вх.  № 05-17351-18.11.2019г.