Уведомления

 • Изх. № 24-13530-16.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ИБРЯМ АРИФОВ ИБРЯМОВ ИВАН СЛАВЧЕВ АСЕНОВ
  Публикация на: 
  Хасково

  Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково, в изпълнение изискването на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомява, че на основание чл.53а, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.74, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Харманли по заявление вх.№ 01-77140-13.02.2020г.

 • Изходящ № 24-16000-09.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  ВИОЛЕТА СЕВЕВА ПЕЙКОВА чрез ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА ДО: МИРОСЛАВА ПЛАМЕНОВА БОЖОВА чрез ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА ДО: ИРЕНА ПЛАМЕНОВА КАЛЧЕВА чрез ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА ДО: ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА До ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОДУРОВА ДО: МАРИАНА СТЕФАНОВА СТОЙНЕВА ГЕОРГИ МИЛАНОВ СТОЙНЕВ
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-87507-18.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6285-09.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-13380-16.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2020
  До: 
  ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БУРЕНКОВА с. Николово, ул. Стефан Караджа 5 като наследник на ИВАН АТ. БУРЕНКОВ
  Публикация на: 
  Русе

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БУРЕНКОВА,

   

 • Изходящ № 24-15609-06.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  БЛАГОВЕСТ НИНОВ СТОЯНОВ До: ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА-КОЧЕРИНСКА
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-158517-13.04.2020г. и Заявление №01-187559-12.05.2020г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Костинброд, общ.

 • Изходящ 24-15573-06.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  „ДЖОН ЕНТЕРПРАЙЗИС“ ООД
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание  чл. 26, ал. 1 и чл.18а, т.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-205643-22.05.2020г. от Олег Бранков, до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-43280-07.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ МАРКОВ ПЕТРОВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

 • Изходящ № 20-43277-07.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  НАТАЛИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА ПЕТРОВА,

 • Изходящ № 20-43302-07.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  РУМЯНА ДИМИТРОВА ГЕРГОВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА ГЕРГОВА,