Уведомления

 • Изходящ № 24-10687-14.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  БОЖИЛ БОРИСОВ МОЛЛОВ ФАНКА БОРИСОВА ПАМУКОВА МАРИЯНА ШАНКОВА ТОДОРОВА БОРИС ШАНКОВ АЛЕКСИЕВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-58881-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1912-20.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-13260-15.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  ЙОРГО ЖЕКОВ ЙОРГОВ НЕВЕНА СТЕФАНОВА ЙОРГОВА ДЕНЧО КУРТЕВ КУРТЕВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-147712-31.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5039-15.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-13055-12.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  ПЕТРАНКА ПЕЕВА МАНДОВА ДО: МИНКА СТОЯНОВА БОНЧЕВА ДО: МАРГАРИТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ДО: МАРИЙКА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-125277-10.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4944-12.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-15808-08.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ ПАУЛИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА МАРИЙКА ИЛИЕВА НЕСТОРОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-263145-14.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13421-20.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-15831-08.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ СЕРАФИМОВ „ЕЛРЕМО“ ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод постъпило писмо с рег. № 07-14544-24.10.2018 г. и заявление рег. № 09-120359-12.12.2019 г. за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в КККР за територията на район „Възраждане“ съгласно гаранционните клаузи по договор № КД-1-56 от 19.08.2014 г.

 • Изх. № 24-15764-07.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  АННА БПРИСОВА ВЪЛЧАНОВА-ПАТРИК
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-389638-28.08.2019 г. от КОНСТАНТИНОС ХАЛОФТИС и ЛЪЧЕЗАР ВЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55419.6708.731, 55419.6708.728, 55419.6708.936 и 55419.6708.538, с. Панчарево, район „Панчарево”, Столична община.

 • Изх. № 24-15974-09.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  РУМЕН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-158212-13.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич за самостоятелен обект  с идентификатор 56126.602.1030.6.5, находящ се в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.

 • вх.№ 01-201774-21.05.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  „ТЕХНОПАРК 2012“ гр. Пловдив, ул. Дилянка № 35 Г-ЖА ГЕНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №15
  Публикация на: 
  Смолян

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-201774-21.05.2020 г. от г-жа Петя Илкова Николова е започнато производство по отстраняване на непълнота и грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на град Смолян к.к.Пампорово, община Смолян област Смолян.