Уведомления

 • Изх.№ 24-16098-10.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  Г-Н БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ КОРМОВ гр. Стара загора, ул.Уйлям Гладстон №29, ет.4, ап.7
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОРМОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-242269-12.06.2020 г. от г-н Милко Асенов Кафеджиев е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на град Златоград, община Златоград.

 • Изх. № 24-16100-10.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  Г-ЖА ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ХАДЖИЕВА гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров №118 ет.4, ап.63
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАДЖИЕВА, 

 • Изходящ № 24-13177-15.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  НАФТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД бул. "Драган Цанков" № 31А гр. София
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-210449-27.05.2020г. и № 01-98993-24.02.2020г. от „АНТАРЕС ИН“ ООД до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Равно поле, общ.

 • Изходящ № 24-15903-08.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ЦВЕТА КРУМОВА МИНЕВА
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег.01-549226-02.12.2019 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на  с.

 • Изх. № 24-13195-15.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  АНГЕЛ МАРИНОВ ГР. ПОПОВО УЛ. „ДРЯНОВСКА“ №106
  Публикация на: 
  Търговище

      На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-218695-01.06.2020г. от Севдалин Бинев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за сгради с идентификатори 57649.503.1076.1 и 57649.503.1076.3, находящи се в землището на гр. Попово, ул. „Дряновска“ №106.

 • Изходящ № 24-15921-09.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  ОБЩИНА РУСЕ
  Публикация на: 
  Русе

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

   

 • Изходящ № 24-15868-08.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2020
  До: 
  „ШАНС 2 – 2012“ ООД гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив ул. „Княз Борис I“ 6
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-217723-01.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-4861-10.06.2020г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 20-43807-09.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА МАРИНСКИ
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 70, ал. 1, изр. първо от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за ССПКККР, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-284975-06.07.2020 г., СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, поправка на схемите в сграда с идентификатор 83510.660.85.1 с администативен адрес ул. Ген. Скобелев № 6  гр. Шумен за които Вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.