Уведомления

 • Изх.№ 24-16238-13.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ПАНАЙОТОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНАЙОТОВ,

   

              Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на основание чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и след извършена проверка и анализ на представените със заявление вх.№ 01-266231/24.06.2020 г. документи и материали, Ви уведомява, че:

 • Изх. № 24-12172-02.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  НЕДА ХРИСТОВА НАЛБАНТОВА УЛ. „ВОЙНИШКА“ № 18 ГР. КАЗАНЛЪК ДО НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НАЛБАНТОВ МЕСТНОСТ „МАЛЬОВА КЛАДА“ № 7 ГР. ГАБРОВО
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Верка Иванова Христова е подала пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-216282-29.05.2020г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора.

  За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък относно сграда с идентификатор 35167.502.5474.1 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изходящ № 24-18385-04.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГАЙЕР
  Публикация на: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 8 АПК, Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър- Плевен  /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с.Горник, общ.Червен бряг,  въз основа на подадено заявление вх. № 01-172290-28.04.2020 г. от ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ.

 • вх.№01-152486-06.04.2020г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  До ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЦЕНКОВА гр.София /н-ци на Първан Николов Миланов/ за имот 15415.22.13
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№01-152486-06.04.2020г в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Видин, от Община Кула, е започната процедура за отразяване в кадастралната карта на неурбанизираната територия на с.Големаново, общ.Кула, на обект „Отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) за имот 15415.275.66 – язовир „Големаново“, с.Големаново, общ.Кула“.

 • Изходящ № 24-18418-04.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ГЮЛБЕДЕН ЮСЕИНОВА ШЕРБЕТЧИЕВА
  Публикация на: 
  Плевен

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

 • Изходящ № 24-18157-31.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  КОНСТАНТИН МАРЧЕВ ГРУДЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-188603-13.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5741-26.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-18285-03.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА ДРАГАНОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег.№ 01-92626-20.02.2020г. от Константин Димитров Радонов чрез пълномощник Николай Георгиев Веселинов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.1341, 68134.1939.1076, 68134.1939.71 и 68134.1939.69, находяща се в гр.

 • Изх. № 24-18222-31.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ЕНГЕЛСИНА ИЛИЕВА ТАСЕВА-САМОДИВКИНА
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-150108-03.04.2020 г.