Уведомления

 • Изх. № 24-16180-13.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  САНИВЕС ЕМИЛЯ АЛИ
  Публикация на: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Сабри Реджеб е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-295224-09.07.2020г. с което иска да бъде променена КККР на гр.Хасково за сграда с идентификатор 77195.719.13.1 и находящите се в нея самостоятелни обекти в сграда (СОС) с адм. адрес гр.Хасково  ул. „Зайчар“ №75.

   

 • Изх. № 24-18227-31.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  ТЕОДОРА ИВАНОВА СТОЯНОВА-ХИНКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18-а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-89974-19.02.2020г. от  РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, чрез пълномощник Румен Домбашов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.1981.784.1 и 68134.1981.784.2, находящи се в  район Витоша, Столична община, ул.

 • Изходящ № 24-18401-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  НАДКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА НИКОЛА ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-48739-02.04.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, , относно отстраняване на непълноти и грешки в срок на дефекти по договор за създаване на КККР (кадастралната карта и кадастралните регистри) за район „Възраждане“, е издадена заповед № 18-5890-30.06.2020 г.

 • Изх. № 24-18442-04.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ПЕНКА ЕНЧЕВА МИНЧЕВА гр. Ямбол СНЕЖАНКА ЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА с. Стара река
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-71931/05.06.2020г. по писмо с изх. №2801-12045/04.06.2020г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.549.16   с адрес: гр. Ямбол, ул. „ Шести септември” № 12 

 • Изх. № 24-18495-05.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН ИЛИЕВ ОБЛАКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-330285-28.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Кромидово, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 39935.40.1 и 39935.58.3, находящ се в землището на с. Кромидово, общ. Петрич .

 • Изх. № 24-18399-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  ОФЕЛИЯ ЛЕНЧОВА МАНОЛОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-250753-17.06.2020 г. от Георги Владимиров Йорданов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4378.1 и 68134.4378.249, находяща се в район Люлин, Столична община.

 • Изх. № 24-18378-04.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  ЕЛИЗАБЕТА ВАЛЕНТИНОВА ДЕЯНОВА ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДЕЯНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-170016-27.04.2020г. от СЕДЕФКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 29150.7104.1379, 29150.7104.162, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 20-49654-03.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  Г-ЖА МАРИЯ ЙОВЧЕВА БАНЧЕВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА БАНЧЕВА,