Уведомления

 • Изходящ № 24-13248-15.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2020
  До: 
  ЦВЕТАНКА ГИНЕВА ДЕМИРЕВА БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ № 42, ЕТ.2, АП.7 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-141781-24.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5034-15.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-13406-16.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2020
  До: 
  АНАСТАСИЯ ТАШЕВА МАРИНОВА БУЛ. „23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ № 78, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 40 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-120470-06.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5129-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх.№ 24-10624-14.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2020
  До: 
  ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА гр.Разград, ул. „Огражден“ №5 До: за Н-ци на ХРИСТО ЦАНЕВ ЦАНЕВ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА КИВШАНОВА НИКОЛИНКА ЯНКОВА ЦАНЕВА ЦЕНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА гр. Разград, ул. „Н Й Вапцаров“№17, вх„Б“, ап.8; До: ЦВЯТКО СТОЯНОВ ЦВЯТКОВ РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул. „Огражден“ №3
  Публикация на: 
  Разград

  На основание чл.61, ал.1 от Административнопрецесуалния кодекс /АПК/, във връзка чл 70, ал.4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-146194-30.03.2020г.  и Възражение №02-413-12.05.2020г., е издаден ОТКАЗ за изменение на КККР с изх. Изх. №  17-97-14.05.2020г.

 • Изходящ № 24-13216-15.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ ИВАН КОЛЕВ ГЕНЧЕВ КРЕМЕНА НИКОЛОВА ГЕНЧЕВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРОВА
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-138604-19.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5017-15.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-13399-16.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЦИПОРАНОВ До: ВИЧКО ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-227950-05.06.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.413.24.1 и 2.

 • рег. №01-505311/07.11.2019г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  АННА ЧОПОВА СЛОВАКИЯ ИВАНА ИВАНОВА ДИМОВА СЛОВАКИЯ МОНИКА ИВАНОВА ДИМОВА СЛОВАКИЯ
  Публикация на: 
  Варна

  Относно: заявление с рег. №01-505311/07.11.2019г.

   

   

   

 • Изх. № 24-16028-10.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  МАРИЯН СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-66217/21.05.2020г. по писмо с изх. №2801-11112/20.05.2020г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.420, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Балкан” №45. 

 • Изх. № 24-16028-10.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  МАРИЯН СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-66217/21.05.2020г. по писмо с изх. №2801-11112/20.05.2020г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.420, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Балкан” №45.