Изх. № 24-30265-05.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО СОБСТВЕНИКА/ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 39270.1.565
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 5, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-196257-07.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11436 – 01.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Краище, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 39270.1.565; допълване на нов поземлен имот с идиентификатор 39270.1.600; коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 39270.17.6; допълване на нов поземлен имот с идентификатор 39270.17.46, на основание: Нотариален акт № 33/1998г. на РС –гр. Разлог; ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-19-99/21.05.1996г. на Община Белица и разработка на правоспособно лице по кадастър.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11436 – 01.11.2019г. на началника на СГКК - Благоевград и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-11436 – 01.11.2019 г. и скица – проект.

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 05.11.2019 г.

 

                                          НАЧАЛНИК НА СГКК - БЛАГОЕВГРАД: 

/инж. Валери Тимев/