Изх. № 24-30139-04.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
До: СИМЕОН АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ РАДОСТИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. „РОСИЦА“ № 11
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на служебно заявление рег.№ 09-93355-21.10.2019 г. по писмо с рег. № 2801-20066/18.10.2019 г. от ОБЩИНА ЯМБОЛ, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, засягащо имоти с идентификатори: 87374.522.101, 87374.522.102, 87374.522.104, 87374.522.106, 87374.522.107 и 87374.522.123, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 и ал.6, чл.52, т.7 от ЗКИР, след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл.86, ал.1.

            Изменението е с цел актуализация на КККР на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол и представлява - заличаване на имоти с идентификатори: 87374.522.102 и 87374.522.104. Нанасяне на два нови имота с идентификатори: 87374.522.238 и 87374.522.239, които граници изменят границите на имоти с идентификатори: 87374.522.101, 87374.522.106, 87374.522.107 и 87374.522.123:

- 87374.522.238, съответстващ на УПИ ХII, кв. 9 по плана на гр. Ямбол - площ 172 кв.м, НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Росица“ № 7. Собственост на ОБЩИНА ЯМБОЛ, с документ за собственост: АЧОС том 21 рег. 6397 от 16.10.2019г., вписан в СВ гр.Ямбол;

Преномериране сградите, попадащи в новообразувания имот със запазване вписаната собственост -  сграда с нов идентификатор 87374.522.238.1 /стар идентификатор 87374.522.102.1/, собственик САЛИ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ, без документ за собственост;

сграда с нов идентификатор 87374.522.238.2 /стар идентификатор 87374.522.102.2/, собственик ЕЛИФ АЛИ САЛИЕВА, без документ за собственост;

- 87374.522.239, съответстващ на УПИ ХI, кв. 9 по плана на гр. Ямбол - площ 148 кв.м, НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Росица“ № 11. Собственост на ОБЩИНА ЯМБОЛ, с документ за собственост: АЧОС том 21 рег. 6399 от 16.10.2019г., вписан в СВ гр.Ямбол;

Преномериране сградите, попадащи в новообразувания имот със запазване вписаната собственост -  сграда с нов идентификатор 87374.522.239.1 /стар идентификатор 87374.522.104.1/, собственик СИМЕОН АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ и РАДОСТИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА, без документ за собственост;

Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

 

1.Поземлен имот с идентификатор 87374.522.123:

данни преди промяната: площ: 3085 кв. м.,

начин на трайно ползване: За второстепенна улица, собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост;

данни след промяната: площ: 3093 кв. м.,

начин на трайно ползване: За второстепенна улица, собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост:

 

2.Поземлен имот с идентификатор 87374.522.107:

данни преди промяната: площ: 228 кв. м.,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост;

данни след промяната: площ: 227 кв. м.,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост:

 

3.Поземлен имот с идентификатор 87374.522.106:

данни преди промяната: площ: 613 кв. м.,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост;

данни след промяната: площ: 628 кв. м.,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост:

 

4.Поземлен имот с идентификатор 87374.522.101:

данни преди промяната: площ: 160 кв. м.,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост;

данни след промяната: площ: 168 кв. м.,

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост:

Изменението е въз основа на проект за изменение от  инж. Георги Димитров Ишкитиев /вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР въз основа на заповед № РД-15-22/19.03.2015г. на ИД на АГКК/, приет със Заявление с вх. № 01-408083-10.09.2019г.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2019 г.