Изх. № 24-30139-04.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
До: н-ци на ИЛЧО ДИМИТРОВ ХАДЖИЖЕКОВ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ХАДЖИЖЕКОВ гр. София, ж.к. „Банишора“ № 54, вх. Б, ет. 2, ап. 24
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-331300-24.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9289-09.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.555.38, поземлен имот с идентификатор 87374.555.39, сграда с идентификатор 87374.555.39.1, поземлен имот с идентификатор 87374.555.40, сграда с идентификатор 87374.555.40.3, сграда с идентификатор 87374.555.40.5, сграда с идентификатор 87374.555.40.6, поземлен имот с идентификатор 87374.555.39, сграда с идентификатор 87374.555.39.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.555.39.1.1, сграда с идентификатор 87374.555.39.2, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР на гр. Ямбол, представляващо корекция на североизточната и югозападната границата на имот с идентификатор 87374.555.39, граничещ  съответно с имоти с идентификатори: 87374.555.40 и 87374.555.38. Корекция контура на сграда с идентификатор 87374.555.39.1 и нанасяне на самостоятелен обект в ния.В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9289-09.09.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-9289-09.09.2019 г.

ЯЗ

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Р. Христова /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2019 г.