Изх. № 24-30092/ 04.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО: ЯШАР АХМЕДОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул." Г. Кондолов" №7 ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК на ПИ с адрес: гр. Ямбол, ул. “Г. Кондолов” №7
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-96350/28.10.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър СГКК с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол, за поземлен имот с идентификатор 87374.528.210, гр. Ямбол,  състоящо се в вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ – АЧОС, вх. рег. 6553, том 22 от 22.10.2019г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

Изменението засяга имот с идентификатор 87374.528.210 , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – 05.11.2019 г. и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със него.

Приложение:

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:05.11.2019.г.

НАЧАЛНИК НА СГКК - ...................................

/инж. Р. Христова/