Изх. № 24-30064-01.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО СВЕТЛА ГЕРГИНОВА РОГЛЕВА ЛЮБОМИР ГЕРГИНОВ РОГЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-294884-04.07.2019 г. от ОЛГА РУСЕВА РУСЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за част от поземлен имот с идентификатор 04234.6971.2448 с площ от 132 кв.м., с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община.

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗКИР. Издадена е скица-проект № 15-283115-08.05.2018 г., въз основа на представено Удостоверение изх. № 96 от 27.06.2017 г. от Стилиян Тютюнджиев – Нотариус до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

Със заявление вх. № 01-294884-04.07.2019 г. e постъпил нотариален акт съгласно чл. 587, ал. 2 от ГПК с номер на акта № 97 том LXXVI рег. 30985 дело 23544 от 22.05.2019 г., на Служба по вписванията - гр.София. На основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри проектът е актуализиран и в КККР е отразен имот с идентификатор 04234.6971.3736 (с площ 132 кв.м.).

 

 

 

 

След изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите за поземлен имот с идентификатор 04234.6971.3736 (с площ 132 кв.м.) са записани данни за собственик ОЛГА РУСЕВА РУСЕВА с нотариален акт съгласно чл. 587, ал. 2 от ГПК № 97 том LXXVI рег. 30985 дело 23544 от 22.05.2019 г., на Служба по вписванията - гр.София; поземлен имот с идентификатор 04234.6971.3737 (с площ 2257 кв.м.) са записани данни за собственици ГЕРГИН ВАРАДИНОВ РОГЛЕВ и СТЕФАН ВАРАДИНОВ РОГЛЕВ с нотариален акт № 179, том II, дело 360 от 24.03.1950 г., на Нотариус при Софийски околийски съд; нотариален акт № 19, том V, дело 971 от 07.04.1961 г., на Нотариус при Софийски народен съд; нотариален акт № 158, том XXXIII, рег. 10759, дело 7623 от 22.04.2002 г., на Служба по вписванията - гр.София.

 

                                                          НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ