Изх. № 24-29643-29.10.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
АТАНАС ЯНКОВ АТАНАСОВ С. ЗДРАВЕЦ УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ №8 СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ С. ЗДРАВЕЦ УЛ. „РИЛА“ №4 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НЕДЯЛКОВ ГР. СОФИЯ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ №55 ВХ.Г ЕТ.7 АП.18
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

   На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-361180-12.08.2019г. от Стоян Георгиев Стоянов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за сграда с идентификатор 73626.506.543.3 с адрес гр. Търговище, ул. „Сава Геренов“ №3.

Изменението се изразява в заличаване в КРНИ на Атанас Янков Атанасов без документ за собственост, Стоян Георгиев Стоянов с документ за собственост Нотариален акт №15 от 27.03.1991г., Петко Тодоров Краев с документ за собственост Нотариален акт №13 от 26.07.1993г., Йордан Недялков Тодоров с документ за собственост Нотариален акт №46 от 28.07.1981г. и Николай Йорданов Недялков с документ за собственост Нотариален акт №10 от 05.01.1995г.

Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

 

                                            Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 02.12.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 17.12.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО