Изх. № 24-29221-24.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ВЕНЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА ГР. СОФИЯ ЖК „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ БЛ.12 ЕТ.14 АП.67 АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ БЛ.12 ЕТ.14 АП.67 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ БЛ.12 ЕТ.14 АП.67
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-11130-24.10.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 46468.501.63,  находящ се в землището на с. Малка черковна, общ. Антоново, обл. Търговище.

На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с приетите кадастрална карта и кадастрални регистри

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 28.11.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.11.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО