Изх. № 24-29219-24.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ДИАНА ЛЮБЕНОВА КОНОВА ГР. ШУМЕН УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ “ № 42 БОРИСЛАВ ЙОГНЯНОВ ЛЮБЕНОВ ГР. СОФИЯ КВ. ДРАГАЛЕВЦИ УЛ. „ЦАНИ ГИНЧЕВ (420-ТА) №17 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ С. НАДАРЕВО УЛ. „РАДЕЦКИ” №7
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-11128-24.10.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 51024.4.81,  находящ се в с. Надарево, община Търговище, обл. Търговище.

 На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се предоставя възможност за запознаване с приетите кадастрална карта и кадастрални регистри

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР.  ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 28.11.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО