Изх. № 24-27275-07.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2019
ДО КАЛОЯН БУДЬОНИ АДЖИЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-300693-07.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за отказ на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8496-16.08.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  02659.2196.1049, 02659.2196.560, 02659.2196.571, 02659.2196.572 и 02659.2196.573, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-8496-16.08.2019 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-476390-30.05.2019 г.

 

 

Дата: 16.08.2019 г.                         Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                   / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 09.10.2019 г.

 

Съгласувал: инж. Деляна Петкова                             Изготвил: инж.Александра Петрова