Изх. № 24-25073-11.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС КОСТАДИНОВ ТОКМАКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-390766/29.08.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 164 от 13.08.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на АТАНАС КОСТАДИНОВ ТОКМАКОВ и вписване на БОГОМИЛ АТАНАСОВ ТОКМАКОВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 38532.9.22.

 

 

 

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 26.09.2019г.

Изготвил: Г. Григорова

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград