Изх. № 24-25017-11.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
ДО МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНГАЧЕВА ДИНЧО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ИЗГОРЕНКОВА ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КОНДЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАМЧЕВ ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА ТРАЯНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА КОСТАДИН СТОЯНОВ ИВАНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ ИВАНОВ ТАНЯ СЛАВОВА ХРИСТОВА ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МАТЕЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 22 том 5 дело 650 дв. вх. рег. № 1236 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията –Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на СОТИР АНГЕЛОВ МИТОВ /МИЦОВ/   и вписване на НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.95.1.

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.09.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград