Изх. № 24-25017-11.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
ДО ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПИВАНОВ ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ТОМОВА ДРАГА ХРИСТОВА БРЪЧКОВА ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ПОПОВ НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА ДАЧЕВА АНЕТА ИВАНОВА ДИНЕВА ВАНГЕЛИЯ ТОДОРОВА МИЦЕВА ЛЮБКА КИРИЛОВА ЯЧЕВА ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ТЕТИМОВА ТИНКА ЦЖЕТКОВА АНГОВА ХРИСТО ИВАНОВ АНГОВ СНЕЖАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА ЕЛЕОНОРАДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА МАРА МЕТОДИЕВА АНГОВА БЛАГОЙ ИВАНОВ АНГОВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА ЦВЕТАН ИВАНОВ АНГОВ АЛЕКСАНДРА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА МАРИЯ БЛАГОЕВА ХРИСТОВА ЧУДОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 22 том 5 дело 650 дв. вх. рег. № 1236 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията –Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на  АЛЕКСАНДРА И ВАНГЕЛИЯ ХРИСТОВИ ЧАВДАРОВИ и вписване на НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.51.12.

 

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.09.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград