Изх. № 24-24971-10.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.09.2019
ДО АТАНАС КОСТАДИНОВ ЯНЧЕВ ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ СЛАВЧО ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ БЛАГОЙКА МАРЯНОВА РАЙЧЕВА ИЛИЯН БОРИСОВ РАЙЧЕВ Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-402729/05.09.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 9 от 10.12.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ и вписване на ТОДОРКА ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА и ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА като собственици на поземлен имот с идентификатор 66901.2.12. Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК. Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019г. Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019г. Изготвил: Г. Григорова ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Благоевград
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-402729/05.09.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 9 от 10.12.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ и вписване на ТОДОРКА ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА и ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА като собственици  на поземлен имот с идентификатор 66901.2.12.

 

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019г.

Изготвил: Г. Григорова

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград