Изх. № 24-24953-10.09.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
До: "ПИВОИМПЕКС" гр. Ямбол, ул. Обходен път „Запад“ №33 ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" №
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-70562/14.08.2019г. по писмо с изх. № 2801-15085/12.08.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.513.44 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Индустриална”.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованото лице вписан в КРНИ на ПИ с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-22671/16.08.2019г. и уведомление на основание чл.61, ал.3 от АПК с изх. №24-24028/30.08.2019г.

 След непредставяне от тяхна страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ – АЧОС, вх. рег. №4744, том 15 от 07.08.2019г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                              / инж. Р. Христова /                                                                               

    МД

 

                                                       * На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  11.09.2019 г.     

Дата на сваляне от таблото: 26.09.2019г.