Изх. № 24-24893-10.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.09.2019
ДО ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ ПЛАМЕНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА ИЛИЯ СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДЪР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-288102/01.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 177 том 3 дело 471 дв. вх. рег. № 891 от 21.05.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. e извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на ХРИСТО ИЛИЕВ МИТРЕВ и вписване на ВАНГЕЛИЯ СЕРАФИМОВА ЯКОВА като собственик на Поземлени  имоти с идентификатори  65293.43.14 и 65293.43.15.

 

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019г.

Изготвил: Г. Григорова

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград