Изх. № 24-23735-28.08.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
ДО: ПЕТЪР НИКОЛОВ АНДОНОВ КРАСИМИР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ САВА НИКОЛОВ КИРЧЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ СЪБЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 53, ал.1, т.3 от ЗКИР във връзка с постъпилo заявление с вх.№ 01-344876-01.08.2019г., подадено от Димчо Петров Андонов и Снежана Стефанова Събева чрез пълномощника им Петър Недялков Тодоров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Сливен е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имоти с идентификатори 67338.417.249 и 67338.417.250 по кадастралната карта на гр.Сливен.

Изменението се състои в:

  1. Заличаване в КРНИ на Петър Николов Андонов с нотариален акт № 155 том VI рег. 1780 дело 2205 от 15.07.1993г., издаден от РС гр.Сливен, Красимир Панайотов Панайотов с нотариален акт № 167 том 4 дело 2166 от 22.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен, Сава Николов Кирчев с нотариален акт № 167 том 4 дело 2166 от 22.07.1992г., издаден от РС гр.Сливен, Георги Иванов Събев с нотариален акт № 96 том 6 рег. 1826 дело 1844 от 03.07.1996г., издаден от РС гр.Сливен и Снежана Стефанова Събева с нотариален акт № 96 том 6 рег. 1826 дело 1844 от 03.07.1996г., издаден от РС гр.Сливени и вписване за собственик на  имот с идентификатор 67338.417.249 – Димчо Петров Андонов с нотариален акт №57, том XVI, дело 2720, рег.4544 от 26.07.2019г. на Служба по вписванията – Сливен и имот с идентификатор 67338.417.250 – Снежана Стефанова Събева с нотариален акт №58, том XVI, дело 2721, рег.4545 от 26.07.2019г. на Служба по вписванията – Сливен;

 

Уведомяваме Ви, че СГКК – гр. Сливен като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако считат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

Във връзка с  чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс, чрез настоящото писмо, Ви съобщаваме за извършените изменения.

 

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:  .......................            ..................       

                                                                                                   / инж.Теодора Балулова /

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:09.09.2019г

*Дата на сваляне от табло:24.09.2019г