Изх. № 24-23151*10.10.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2019
ДО ТОДОР СТРАХИЛОВ САМАРДЖИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-216846/17.05.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-8674/22.08.2019г., състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 27293.501.487, 27293.501.489, 27293.501.488, 27293.501.483, 27293.501.484, 27293.501.485 и 27293.501.486, на основание Нотариален акт  № 182/1986г., Нотариален акт № 104/2007г., ПУП-ПР по Заповед № 668/1976г., комбинирана скица и разработка правоспособно лице по кадастър.

 

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 18-8674/22.08.2019г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 10.10.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 25.10.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград