Изх. № 24-22246-16.09.2020

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
КАЛИНА ИВАНОВА ХИДЖОВА
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомявам, че е издадена Заповед                                                             № 17-177-03.08.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ПРЕКРАТЯВА  административното производство по заявление рег. № 01-28393-20.01.2020г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 17-177-03.08.2020г., на Началника на СГКК – Благоевград.

             

Приложение:   Заповед № 17-177-03.08.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 16.09.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 01.10.2020г.

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград