Изх. № 24-22239-16.09.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК на ПИ с адрес: гр. Ямбол, ул. “Шести септември”
Публикация на: 
Ямбол

          На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-111914/14.09.2020г. по писмо с изх. №2801-19352/10.09.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.549.7, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Шести септември“, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС №44, вх. рег. №4577, том 15 от 02.09.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол. 

 

          Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК пред Административен съд Елхово чрез СГКК – Ямбол.

 

         Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.09.2020г.

         Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 30.09.2020г.

 

 

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК –Ямбол:.......................

МД

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/