Изх. № 24-22113-15.09.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
ДЖАИП СУНАЕВ ЧЕРКЕЗОВ гр. Ямбол
Публикация на: 
Ямбол

На основание чл.61, ал.1 на АПК с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№ 01-320342-22.07.2020г. от АДЖЕР СУНАЕВА МУСТАФОВА подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6, чл.53а, т.3 и чл.54а, ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 87374.530.42 с адрес - гр. Ямбол, ул. "Плачковица" №23.

            Изменението се състои се в заличаване на сгради с идентификатори 87374.530.42.1, 87374.530.42.2 и 87374.530.530.42.3 въз основа на удостоверение за съборени сгради с изх.№2801-14631-08.07.2020г., издадено от Община Ямбол и собственоръчно подадено заявление, с цел актуализация на КККР на гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.09.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 01.10.2020г.

 

 

 

КК                        

 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ: ….…………………

/ инж. Р. Христова/