Изх. № 24-19170-12.08.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2020
До: 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО СДРУЖЕНИЕ ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ул. „Александровска“ № 28 гр. Русе ДО ДИОГЕН ООД ул. „Русчук“ № 9 с. Пиргово ДО ИЛИЯ ВЕЛИКОВ МИНЧЕВ ул. „Батак“ № 2 гр. Русе ДО КАЛИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА бул. „Симеоновско шосе“ № 85, бл. 3, ап. 11 кв. Витоша гр. София ДО ВЕЛИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА бул. „Симеоновско шосе“ № 85, бл. 3, ап. 11 кв. Витоша гр. София ДО МИРОСЛАВ СТАНЧЕВ ЦАНКОВ пл. „Дунав“ № 16 гр. Русе ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦАНКОВА ул. „Княжеска“ № 23, вх.1, ет. 3 гр. Русе ДО ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА ул. „Казанлък“ № 23 гр. Русе ДО МАРИЯ КОЛЕВА МАРИНОВА ул. „Казанлък“ № 23 гр. Русе ДО МИЛЕН КОЛЕВ МАРИНОВ ул. „Кракра“ № 34 гр. Варна ДО ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ШОЛЕВА ул. „Никола Палаузов“ № 9 гр. Русе ДО РУМЕН СТОЯНОВ РАДЕВ ул. „Никола Палаузов“ № 9 гр. Русе
Публикация на: 
Русе

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-308903-16.07.2020 г. от ЕВГЕНИЙ КИРКОВ ТАБИЯШКИ, като представител на ИНВЕСТСТРОЙ РУСЕ ООД, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 63427.2.773 и 63427.2.774 по КККР на гр. РУСЕ, изработен от ГЕОТАЙМ ЕООД – гр. Русе, с който е внесено искане за започване на процедура по изменение на КККР на поземлени имоти с идентификатори 63427.2.773 и 63427.2.774.

Изменението се състои в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 63427.2.773 и 63427.2.774 на база преки геодезически измервания.

Това води до промяна на контурите и площите на съседните поземлени имоти с идентификатори 63427.2.771, 63427.2.772 и 63427.2.777.

Измененията на кадастралната карта са показани на скицата-проект.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото Уведомление Ви се предоставя възможност да се явите в СГКК гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ 18, ет. 6, да се запознаете с документите към Заявление вх. № 01-308903-16.07.2020 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, различни от приложените по Заявление вх. № 01-308903-16.07.2020 г., СГКК гр. Русе ще продължи процедурата по изменение на КККР на поземлени имоти с идентификатори 63427.2.771, 63427.2.772, 63427.2.773, 63427.2.774 и 63427.2.777, като ще бъде издадена Заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Приложение: Скица – проект № 15-728735-11.08.2020 г.

 

 

 

Началник на СГКК – гр. Русе:

                                        /инж. Диана Иванова/