Изх. № 24-17848-29.07.2020

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.08.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ГЮРГА ИВАНОВА ПАНДЕВА
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-311456-17.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Огняново, общ. Гърмен за поземлени имоти с идентификатори 53326.3.82, 53326.7.20 и 53326.147.3, находящ се в землището на с. Огняново, общ. Гърмен.

Изменението се състои в заличаване на ГЮРГА ИВАНОВА ПАНДЕВА и вписване на АСЕН КОСТАДИНОВ АЛЕКСОВ с 1/1 ид. част от правото на собственост върху на поземлени имоти с идентификатори 53326.7.20 и 53326.147.3 и вписване на АСЕН КОСТАДИНОВ АЛЕКСОВ с 214/1121 ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 53326.3.82, на основание чл. 69, чл. 2 от Наредба РД-20-02-5/15.12.2016г. и Нотариален акт № 56 том 8 рег. 1769 дело 1045 от 13.07.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга имоти с идентификатори 53326.3.82, 53326.7.20 и 53326.147.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записана ГЮРГА ИВАНОВА ПАНДЕВА.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 29.07.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 06.08.2020г. 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград