Изх. № 24-17846-29.07.2020

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.08.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ЕХАТ ИБРЯИМОВ ХАДЖИЕВ
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-307429-16.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Абланица, общ. Хаджидимово за поземлен имот с идентификатор 00014.167.94, находящ се в землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово.

Изменението се състои в заличаване на ЕХАТ ИБРЯИМОВ ХАДЖИЕВ и вписване на МЕХМЕД АТЕМ ШИШКАР, на основание чл. 69, чл. 2 от Наредба РД-20-02-5/15.12.2016г. и Нотариален акт № 48 том 8 рег. 1760 от 10.07.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

 

Изменението засяга имот с идентификатор 00014.167.94, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан ЕХАТ ИБРЯИМОВ ХАДЖИЕВ.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 29.07.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 06.08.2020г. 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград