Изх. № 24-16154-13.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.08.2020
До: 
ДОБРИ МИНЕВ ДОБРЕВ УЛ. МАЙОР Т. КАВАЛДЖИЕВ № 145, ВХ.А, ЕТ.2, АП.30 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Публикация на: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-353104-12.09.2018г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от  Иванка Стефанова Чавдарова, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Калояновец, общ. Стара Загора, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 35515.125.6.

            Със заявление с вх. № 01-296779-10.07.2020г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от  Танка Минева Узунова, е предоставено Решение № 165 от 06.02.2019г. по гр. дело 3883 на Старозагорският районен съд, влязло в сила на 15.03.2019.

            На основание чл. 53а, т. 2 от ЗКИР одобрената кадастрална карта и регистри на с. Калояновец, общ. Стара Загора е изменена за имот с идентификатор 35515.125.6. Изменението се състои в заличаване на поземлен имот с идентификатор 35515.125.6 и нанасяне на поземлени имоти с новоопределени идентификатори 35515.125.31 и 35515.125.32 в резултат на извършената делба. За исканото изменение са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба №  РД-02-20-5-15.12.2016г. на МРРБ и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Данните в одобрената ККР са актуализирани на 13.07.2020г.  

 

                                        Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ...................................

                                                                                                                     / инж.  Дияна Балева/

/За Началник СГКК – Стара Загора: инж. Г. Авджиева

Заповед 18-12830/04.12.2019 г./