Изх. № 24-14707-29.06.2020

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.07.2020
До: 
СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.615.48.1.5;04279.615.48.1.4; 04279.615.48.1.6;04279.615.48.1.8;04279.615.47.1.1;04279.615.47.1.2;04279.615.47.1.3;04279.615.47.1.5
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-145906-30.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5729-26.06.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, състоящо се в коригиране границата между  поземлени имоти с идентификатори 04279.615.47 и 04279.615.48.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на  уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електроннта страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5729-26.06.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград.

 

            Приложение  Заповед № 18-5729-26.06.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 29.06.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 14.07.2020г. 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград