Изх. № 24-14703-29.06.2020

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.07.2020
До: 
СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.603.1615.1.3
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-188985-13.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5730-26.06.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич, състоящо се в коригиране границата на сграда с идентификатор 56126.603.1615.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1615: заличаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1615.1.1 и допълване на нови самостоятелни обекти с идентификатори 56126.603.1615.1.4 и 56126.603.1615.1.5 в сграда с идентификатор 56126.603.1615.1.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5730-26.06.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград.

             

Приложение:   Заповед № 18-5730-26.06.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 29.06.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 14.07.2020г.

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград