Изх. № 24-12731-09.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.07.2020
До: 
ЖИВОМИР СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ До: СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ До: ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТАМАТОВА До: ПЛАМЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ До: ЛИЛЯНА ДРАГАНОВА АНДОНОВА До: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
Публикация на: 
Кюстендил

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

УВАЖАЕМ  ГОСПОЖО СТАМАТОВА,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО АНДОНОВА,

УВАЖАЕНМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-4838-09.06.2020 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. КЮСТЕНДИЛ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 67619.27.201 и 67619.27.202 в землището на с. Смоличано, местн. „Света Ана“, общ. Невестино, обл. Кюстендил, изработени по реда на чл. 35а от ЗКИР и приети с протокол № 11 от 28.02.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. КЮСТЕНДИЛ.

На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 

 

            НАЧАЛНИК НА СГКК -  ГР. КЮСТЕНДИЛ ………………….

                                                                                    /инж. Антон Младенов/