Изх. № 24-12171-02.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.07.2020
До: 
ТОНЧО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ ГР. ВАРНА УЛ. „ГЕОРГИ ЖИВКОВ“ №19 ЕТ.1 АП.2 ГЕОРГИ ИВАНОВ БОРИСОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАРЕВЕЦ“ №1 ВХ. В ЕТ.2 АП.3
Публикация на: 
Търговище

   На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-91226-20.02.2020г. от  Димитър Стефанов Стоичков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.285.2.2, адрес гр. Търговище, ул. „Царевец“ №1.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на наследници на Стефан Димитров Стоичков с документ за собственост Нотариален акт №25 от 01.07.1975г., издаден от Районен съд Търговище, том VI, дело 1716 и заличаване на Георги Иванов Борисов документ за собственост Нотариален акт №111 от 06.03.1992г.

Уведомяваме Ви, че СГКК-Търговище като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документа се записва в КРНИ и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.

 

 

                                               Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

Дата на поставяне на таблото: 29.06.2020г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.07.2020г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО