Изх. № 22-286-29.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
РАДКА ФИЛИПОВА СЛАВОВА ЯНКА ФИЛИПОВА МОРЯКОВА ДИНА ЯНКОВА ВЪЛКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-353461-06.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11391-31.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Твърдица, община Бургас, за поземлен имот с идентификатор 72151.501.33, 72151.501.95, 72151.501.334, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11391-31.10.2019 г. на началника на СГКК - Бургас и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 02.12.2019 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА