Изх. № 22-282-29.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
ЕМ ЕМ ЕМ СТРОЙ ЕООД чрез управителя ЕМИЛ ВЕДЕЛЧЕВ ГЕПОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-32707-25.01.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание                 чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  с административен акт № 17-409-04.11.2019 г. на Началника на СГКК Бургас е прекратено административното производство по преписка вх. № 01-32707-25.01.2019 г. в СГКК Бургас за изменение на КККР, засягащо сграда с идентификатор 07079.653.284.1 по кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с административен акт № 17-409-04.11.2019 г. на Началника на СГКК Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 02.12.2019 г.

 

 

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                               ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА